Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TH Kim dong
  Người gửi: Vũ Việt Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:31' 16-04-2014
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 144
  Số lượt thích: 0 người
  TRANG BÌA
  :
  SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÊK LAÊK CUOÄC THI THIEÁT KEÁ HOÀ SÔ BAØI GIAÛNG ÑIEÄN TÖÛ BAØI GIAÛNG: Tieát 125:Chu vi hinh tam giaùc - chu vi hình töù giaùc Moân: Toaùn lôùp 2 Ngöôøi thöïc hieän:Traàn Thò Lan Tröôøng TH Kim Ñoàng- M`ñraêk - Ñaêk Laêk Thaùng 11 / 2011 KIỂM TRA BÀI CŨ
  :
  : Thứ ngày tháng năm 2011
  KIỂM TRA BÀI CŨ Bài toán: Có một số bông hoa đựng trong 6 bình, mỗi bình 3 bông hoa.Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa? Bài giải: Số bông hoa có tất cả là: 3 x 6 = 18 (bông) Đáp số:18 bông hoa BÀI MỚI
  GIỚI THIỆU BÀI: Thứ ngày tháng năm 2011
  Em hãy nêu tên các hình sau: Hình tứ giác Hình tam giác Hình vuông Hình chữ nhật : Thứ ngày tháng năm 2011
  : Thứ ngày tháng năm 2011
  1. Chu vi hình tam giác: - Hình tam giác ABC có mấy cạnh? Hãy nêu tên các cạnh đó? * Hình tam giác ABC có ba cạnh là: AB, BC, và CA - Nêu độ dài mỗi cạnh hình tam giác ABC? 3cm 4cm 5cm - Hãy tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC? Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là: 3cm 5cm 4cm = 12cm 12cm gọi là gì của hình tam giác ABC? Ta nói rằng: 12 cm gọi là chu vi hình tam giác ABC hay Chu vi hình tam giác ABC là 12cm Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. : Thứ ngày tháng năm 2011
  Ta nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12cm Chu vi của hình tam giác là gì? * Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác là chu vi của hình tam giác đó. Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. * Hình tam giác ABC có ba cạnh là AB, BC và CA. - Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là: 3cm 5cm 4cm = 12cm A B C 3cm 4cm 5cm 1. Chu vi hình tam giác. : Thứ ngày tháng năm 2011
  Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. 2. Chu vi hình tứ giác. - Hình tứ giác DEGH có mấy cạnh? Nêu tên các cạnh đó? * Hình tứ giác có bốn cạnh là: DE, EG, GH, và HD - Nêu độ dài mỗi cạnh hình tứ giác? 3cm 2cm 4cm 5cm - Tìm cách tính tổng độ dài bốn cạnh của hình tứ giác DEGH? * Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là: 3cm 2cm 4cm 6cm = 15cm - 15cm gọi là gì của hình tứ giác DEGH? Ta nói rằng: 15cm gọi là chu vi hình tứ giác DEGH hay Chu vi hình tứ giác DEGH là 15cm. : Thứ ngày tháng năm 2011
  Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. * Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE, EG, GH và HD - Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là: 3cm 2cm 4cm 6cm = 15cm Ta nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15cm - Chu vi của hình tứ giác là gì? * Tổng độ dài các cạnh hình tứ giác là chu vi của hình đó. 3m 2cm 4cm 6cm 2. Chu vi hình tứ giác. : Thứ ngày tháng năm 2011
  3. Ghi nhớ: - Muốn tính chu vi của hình tam giác (hình tứ giác) ta làm như thế nào? Tổng độ dài các cạnh của hình tam gác (hình tứ giác) là chu vi của hình đó. Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác : Thứ ngày tháng năm 2011
  A B C D E G H * Hình tam giác ABC có ba cạnh là: AB, BC và CA. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là: 3cm 5cm 4cm = 12cm Ta nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12cm. * Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE, EG, GH và HD. Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là: 3cm 2cm 4cm 6cm = 15cm Ta nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15cm. * Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác (hình tứ giác) là chu vi của hình đó. 3cm 4cm 5cm 4cm 2cm 6cm 3cm THỰC HÀNH
  Thực hành: Thứ ngày tháng năm 2011
  Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác Bài 1: Thứ ngày tháng năm 2011
  Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: a) 7cm, 10 cm và 13 cm b) 20dm, 30dm và 40 dm c) 8cm, 12cm và 7cm Mẫu: Bài giải: Chu vi hình tam giác là: 7 10 13 = 30 (cm) Đáp số: 30cm - Hãy nêu cách tính chu vi hình tam giác? * Lấy độ dài của ba cạnh cộng lại với nhau. Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. THỰC HÀNH : Thứ ngày tháng năm 2011
  Bài 1: Phần b, c học sinh làm bài theo tổ b) 20dm, 30dm và 40dm c) 8cm, 12cm và 7cm b) 20dm, 30dm và 40dm Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. THỰC HÀNH : Thứ ngày tháng năm 2011
  Toán: Chu vi hinh tam giác - Chu vi hình tứ giác. Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: a) 7cm, 10cm và 13cm b) 20dm, 30dm và 40dm c) 8cm,12cm và 7cm. a) Bài giải: Chu vi của hình tam giác là: 20 30 40 = 90 (dm) Đáp số: 90dm b) Bài giải: Chu vi hình tam giác là: 8 12 7 = 27 (cm) Đáp số: 27cm THỰC HÀNH Bài 2: Thứ ngày tháng năm 2011
  Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: a) 3dm, 4dm, 5dm và 6dm b) 10cm, 20cm, 10cm và 20cm. - Hãy nêu cách tính chu vi hình tứ giác? * Ta lấy độ dài của bốn cạnh cộng lại với nhau. Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. THỰC HÀNH : Thứ ngày tháng năm 2011
  Bài 2: Học sinh làm phiếu học tập theo số chẵn, lẻ. Số chẵn Số lẻ a) 3dm, 4dm, 5dm và 6dm b) 10cm, 20cm, 10cm và 20 cm a) Bài giải: Chu vi hình tứ giác là: 3 4 5 6 = 18 (dm) Đáp số: 18dm b) Bài giải: Chu vi hình tứ giác là: 10 20 10 20 = 60 (cm) Đáp số: 60cm Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. THỰC HÀNH Bài 3: Thứ ngày tháng năm 2011
  a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC. b) Tính chu vi hình tam giác ABC? Làm giấy nháp. 3cm 3cm 3cm Bài giải: Chu vi hình tam giác ABC là: 3 3 3 = 9 (cm) Đáp số: 9cm * Học sinh có thể thực hiện phép tính giải như sau: 3 x 3 = 9 (cm) Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. THỰC HÀNH CỦNG CỐ
  Củng cố.: Thứ ngày tháng năm 2011
  Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. CỦNG CỐ TROØ CHÔI KEÙO THAÛ OÂ CHÖÙ :
  Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh: 2dm, 3dm, 5dm là:
  ||10dm|| CỦNG CỐ : Thứ ngày tháng năm 2011
  Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. Nêu cách tính nhanh chu vi bức tranh có độ dài các cạnh là : 5dm, 5dm, 5dm, 5dm:
  ||5 x 4|| CỦNG CỐ DẶN DÒ
  Dặn dò: Thứ ngày tháng năm 2011
  Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác. Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài tiết sau : Luyện tập :
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Bồi dưỡng thường xuyên

  Nhấp chuột bôi đen vào đường link dưới clik phải chuột chọn coppy rồi dán vào thanh địa chỉ tìm kiếm của Internet Explorer hoặc Google Chrome để tải về. Lưu ý: Mật khẩu để mở nhập : 123456 Một số mô đun còn thiếu lý do tải từ trang nguồn không được. Mô đun 1-15, 16-23, 24-32, 34-45 https://drive.google.com/file/d/0B8a6xQAvS5QMN1E0ckMzWWt5Nlk/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B8a6xQAvS5QMQjU3UWZQRkVzYXM/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B8a6xQAvS5QMWExSc3VaWUV1NXc/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B8a6xQAvS5QMWVJ6TWE0b0JubXc/edit?usp=sharing